Bezpieczny kredyt 2%

Program Pierwsze mieszkanie: składa się z dwóch rozwiązań:

  1. Kredytowego- pod nazwą „Bezpieczny Kredyt 2%”
  2. Oszczędnościowego- pod nazwą „ Konto Mieszkaniowe”.

Skupię się w tym materiale na programie „Bezpieczny Kredyt 2%”, ten, odnosząc się do zapowiedzi rządu, ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023.

Program przewidziany jest do 2027 roku.

Podstawowym założeniem programu jest wsparcie osób, które do tej pory nie posiadały żadnej nieruchomości mieszkalnej.

Bardzo ważnym punktem jest również brak limitu ceny za metr kwadratowy oraz brak ograniczeń powierzchni użytkowej.

Środki, które zostaną przyznane w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%, będzie można przeznaczyć tylko na cele mieszkaniowe, czyli:

Aby móc skorzystać z w/w Programu kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa będzie liczona zgodnie z obowiązującymi regulacjami bankowymi, choć w mediach pojawiają się informacje, że ta być może będzie liczona w preferencyjny sposób, tzn. w oparciu o możliwość spłaty pierwszej raty kapitałowo- odsetkowej- po dopłacie w ramach programu.

Kredyt będzie oparty na stałej stopie procentowej i spłacany w ratach malejących.

Dopłaty do rat będą obowiązywać przez pierwsze 10 lat.

W indywidualnych oraz uzasadnionych przypadkach kredytobiorca będzie mógł skorzystać z wydłużenia okresu dopłaty o 5 lat, np. kiedy po zakończeniu dopłaty wysokość raty kredytu nadmiernie obciąży budżet domowy.

W pozostałych przypadkach dalsza spłata zobowiązania będzie odbywać się na zasadach rynkowych.

Oprocentowanie kredytu Bezpieczny Kredyt 2% oparte jest o specjalny wzór służący do obliczenia wysokości tegoż oprocentowania, w bardzo uproszczony sposób można powiedzieć, że będzie to 2% + marża banku.

Banki uczestniczące w programie powinny udzielać kredyty na takich samych warunkach jak standardowe kredyty hipoteczne. Osoby biorące udział w programie, powinni dysponować wkładem własnym na poziomie minimum 10% lub 20% (kwotowo nie wyższym niż 200 000 pln).

Jeśli kredytobiorca nie posiada wkładu własnego, mówi się o możliwości połączenia Bezpiecznego Kredytu 2% z programem Mieszkanie bez wkładu własnego.

Program skierowany jest do osób, które do momentu przystąpienia do programu Bezpieczny Kredyt 2% nie posiadały żadnej nieruchomości mieszkalnej na własność, nie były współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej ani nie miały do takiej nieruchomości prawa spółdzielczego.

Wyjątek stanowi:

– prawo do posiadania nie więcej niż 50% udziału w jednym lokalu albo domu, udziały te zostały odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem

– posiadanie nieruchomości wyłączonej z użytkowania spowodowanego katastrofą budowlaną/ powodzią / innym zdarzeniem losowym;

Ponadto kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jednego gospodarstwa domowego nie mogą być stronami umowy innego kredytu hipotecznego.

Prace nad projektem ustawy nie zostały jeszcze zakończone. Rozwiązania dotyczące szczegółowych kwestii i przypadków mogą jeszcze ulec zmianie.

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie- czy warto uczestniczyć w tym programie.

Czy program okaże się atrakcyjnym rozwiązaniem, dowiemy się kiedy ustawa wejdzie w życie a banki rozpoczną proces przyjmowania wniosków z uwzględnieniem dopłat.

W tym momencie oferta Bezpiecznego Kredytu 2% wydaje się być niezwykle korzystna, ale przyjrzyjmy się ograniczeniom:

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU (osoby, które nie ukończyły 45 lat):

– singiel, maksymalna kwota 500 000 pln;

(cena zakupu nieruchomości nie wyższa niż 700 000 pln);

– związki partnerskie wspólnie wychowujące dziecko (dzieci), maksymalna kwota 600 000 pln;

(cena zakupu nieruchomości nie wyższa niż 800 000 pln);

– małżeństwa z dziećmi/ bez dzieci, maksymalna kwota 600 000 pln;

(cena zakupu nieruchomości nie wyższa niż 800 000 pln);

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU:

– małżeństwa z rozdzielnością majątkową;

– związki partnerskie bez dzieci (tzw. konkubinaty);

– osoby posiadające inną nieruchomość;

– osoby, które posiadały nieruchomość mieszkalną;

– osoby będące stroną umowy kredytu hipotecznego (nawet niewypłaconego);

OBCOKRAJOWCY I BEZPIECZNY KREDYT 2%, poza spełnieniem regulacji banku kredytującego mogą skorzystać z programu jeśli:

– prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium RP;

– lub prowadzą gospodarstwo domowe poza terytorium RP, ale posiadają obywatelstwo polskie;

– albo prowadzą gospodarstwo domowe z obywatelem RP;

BEZPIECZNY KREDYT I WKŁAD WŁASNY:

– 0 pln, w przypadku jedoczesnego skorzystania z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (wcześniej – Mieszkanie bez wkładu własnego);

– 10% przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia (np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego);

– 20%, ale nie więcej niż 200 000 pln;

WYJĄTEK: Jeśli finansujemy kredytem budowę domu, a działka stanowi wkład własny, to wartość działki powiększona o kwotę kredytu musi zmieścić się w limicie 1 000 000 pln;

OPROCENTOWANIE KREDYTU 2%:

– przez pierwsze 10 lat spłaty zobowiązania oprocentowanie kredytu będzie wynosić tylko 2% plus marża banku;

– w pierwszym okresie spłaty obowiązywać będą raty malejące;

– po 10 latach oprocentowanie kredytu będzie liczone według stawki ustalonej w umowie kredytowej. Kredytobiorca będzie odpowiedzialny za spłatę całej raty. Raty malejące zmienią się na raty równe, chyba, że kredytobiorca będzie chciał pozostać przy ratach malejących.

NADPŁATA KREDYTU:

– przez pierwsze 3 lata- niemożliwa (chyba, że nie zależy już nam na dopłatach do rat);

– od 3 roku do 10 trwania programu- możliwa (ale maksymalna kwota dopłaty- razem z już wniesionym wkładem własnym nie może przekroczyć 200 000 pln);

ZWROT DOPŁATY- w przypadku:

– nie zamieszkania w nabytej nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od dnia nabycia, w tym przypadku zwracamy dopłaty wraz z ustawowymi odsetkami;

– oświadczenia nieprawdy (np. kredytobiorca zataja fakt posiadania innej nieruchomości mieszkalnej lub udostępnił nieruchomość do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego osobie, która w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia Bezpiecznego Kredytu 2% prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe- a wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego naruszyłoby warunki programu, np. związek partnerski bez dzieci);

UTRATA DOPŁATY- w przypadku (w tym dwa w/w przypadki zwrotu dopłat):

– wynajęcia lub użyczenia nieruchomości objętej programem;

– sprzedania nieruchomości;

– zmiany sposobu użytkowania (np. zaczniemy w niej prowadzić działalność gospodarczą);

– rezygnacji prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości objętej programem;

– nabycia innej nieruchomości; WYJĄTEK: poza przypadkiem dziedziczenia;

– zmiany sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne;

– upadłość konsumencka;

Banki będą się zajmować sprawdzaniem tych warunków samodzielnie lub będą mogły zlecić taką usługę firmom zewnętrznym.

W trakcie procesu kredytowego kredytobiorca będzie składał oświadczenie dotyczące spełnienia w/w warunków. Następnie takie oświadczenie trzeba będzie ponownie złożyć w trakcie spłaty kredytu po 5 i po 10 latach. Obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa na kredytobiorcy, bank nie będzie się przypominał. W przypadku braku oświadczenia kredytobiorca może utracić dofinansowanie.

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z Programu Bezpieczny Kredyt 2% i chcesz omówić szczegóły- serdecznie zapraszam do kontaktu.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania i dobiorę, o ile będzie to możliwe, najbardziej optymalne rozwiązanie do Twojej sytuacji.

Przygotuję również symulacje spłaty rat kredytu uwzględniając ratę po dopłacie w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%.

Zapraszam do kontaktu

Rafał Soboń